Algemene voorwaarden | Earnie

Algemene voorwaardens

Algemene voorwaarden


Identiteit van de Ondernemer

Earnie
Kruitgracht 23
9711 VL Groningen

Let op: Dit is slechts het postadres. Bezoek kunnen wij helaas niet ontvangen. U kunt ons bereiken op:

Telefoonnummer: +31502113632 bereikbaar op werkdagen van 9-17

E-mailadres: info@earnie.nl (reactie binnen 1 werkdag)

KvK-nummer: 72748621

Algemeen

Art. 2. 1. Earnie  faciliteert de actiestarter door het aanbieden van diensten via onder andere haar Website.

2.2. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door ieder der partijen, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk worden beëindigd met een minimale opzegtermijn van één maand.

2.3. Om gebruik te maken van de diensten van Earnie dient de actiestarter zich te registreren op de Website. Indien de actiestarter de gehele registratieprocedure heeft doorlopen en akkoord gaat met deze voorwaarden, aanvaardt de actiestarter het aanbod van Earnie en komt er een overeenkomst tot stand tussen Earnie en de actiestarter. Als gevolg van de aanmelding via de Website ontvangt de actiestarter van Earnie een bevestiging van de registratie, alsmede de inloggegevens die de actiestarter zelf gekozen heeft.

2.4. Mocht de actiestarter zich niet kunnen vinden in deze voorwaarden, dan dient de actiestarter geen gebruik te maken van de diensten van Earnie en/of het Donatieplatform.

2.5. Het staat Earnie vrij om een aanmelding niet te accepteren en/of af te wijzen of in te trekken.

2.6. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website(s) kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: info@earnie.nl

Rechten en plichten Earnie

Art. 3. 1. Earnie zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk naar wensen van de actiestarter verrichten, maar is daarbij niet gehouden aan aanwijzingen van de actiestarter betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

3.2. Earnie behoudt zich het recht voor om haar diensten te wijzigen, te beëindigen of uit te breiden, alsmede deze voorwaarden te wijzigen of uit te breiden. Earnie zal zich ervoor inspannen om de actiestarter tijdig van eventuele aanpassingen in kennis te stellen.

3.3. Earnie mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits Earnie ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als Earnie zelf.

3.4. Earnie mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

3.5. Earnie is te allen tijde gerechtigd – ook lopende de overeenkomst – naar eigen inzicht de actiestarter de toegang tot het account van de actiestarter, alsmede de toegang tot de diensten, Website en/of Donatieplatform van Earnie te weigeren zonder dat Earnie gehouden is enige schade aan de actiestarter te vergoeden.

3.6. Indien de actiestarter in strijd handelt met deze actiestartersvoorwaarden, is Earnie gerechtigd per direct de overeenkomst met de actiestarter te beëindigen, haar account te deactiveren en de vermelding op de Website te verwijderen.

3.7. Earnie is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Goed Doel te deactiveren. In dat geval zullen de donaties voor dit Goede Doel in de lopende maand alsnog uitbetaald worden of binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort van de supporter, waarvan de Donatie is gedaan. Het is aan Earnie om te bepalen welke keuze zij maakt hierin. 

Rechten en plichten actiestarter

Art. 4. 1. De actiestarter garandeert dat slechts de personen die bevoegd zijn om namens de actiestarter op te treden bekend zijn met de inloggegevens en toegang verkrijgen tot het account van Earnie. Indien de actiestarter een natuurlijke persoon is, garandeert de actiestarter dat alleen hij/zij persoonlijk bekend is met de inloggegevens en toegang heeft tot het account van Earnie.

4.2. De actiestarter is verplicht minimaal één werkend e-mailadres in de database in te voeren. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de actiestarter op de hoogte te brengen van speciale mededelingen door Earnie en wordt gebruikt voor berichtgeving over online donaties en eventuele acties. Indien 2 maanden lang geen e-mails aankomen op het opgegeven e-mailadres van de actiestarter neemt de actiestarter het risico gedeactiveerd te worden. De actiestarter is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de NAW-gegevens en andere gegevens. Via de nieuwsbrief van Earnie blijft de actiestarter op de hoogte van alle aanpassingen.

4.3. De actiestarter garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Earnie verschafte informatie en gegevens. De actiestarter is zelf verantwoordelijk voor zijn inlogcode en wachtwoord en is gehouden zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Het is niet toegestaan aan de actiestarter om de inlogcode aan een derde over te dragen en/of in gebruik te geven. Indien de inloggegevens van de actiestarter door een derde zijn verkregen, zonder oorzaak van Earnie, is Earnie niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

4.4. Niet toegestaan voor de actiestarter is:

  • het gebruiken van, alsmede het toegang (proberen te) krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software van Earnie, van aan Earnie gelieerde partijen en of van met Earnie samenwerkende partijen, zonder dat Earnie daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven aan de actiestarter;

  • het zonder toestemming van Earnie en/of de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van Earnie en/of derden dan wel gegevens aan gegevens van Earnie en/of derden toevoegen;

  • het verspreiden van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijk waardigheid evenals materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie.

4.5. De actiestarter verplicht zich te allen tijde te voldoen aan alle geldende (nationale en internationale) wetten en regelgeving.

4.6. Mocht niet voldaan worden aan dit artikel door de actiestarter, dan zal dit nimmer tot een tekortkoming van Earnie kunnen leiden of kan Earnie nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schending. De actiestarter vrijwaart Earnie terzake.

Donaties en uitbetaling aan actiestarters

Art. 6. 1. Alle Donaties van supporters en derden die via het Donatieplatform of anderszins aan de actiestarter worden gedoneerd, worden ontvangen, al dan niet met behulp van een Payment Service Provider (PSP), op de bankrekening van Earnie. Stichting Derdengelden Earnie heeft als doel om gelden van supporters te ontvangen ten behoeve van actiestarter en het doorbetalen daarvan aan deze actiestarter en (de daarop betrekking hebbende kosten aan) Earnie. Daarmee wordt voorkomen dat voornoemde gelden zich vermengen met het vermogen van Earnie.

6.2. Uitbetaling van ontvangen donatiegelden ten behoeve van actiestarter vindt volledig geautomatiseerd plaats op basis van de door de actiestarter zelf ingegeven en te beheren IBAN bankrekeningnummer en op naam van actiestarter zoals bekend in de database. Via het CMS-systeem en profielpagina van Earnie zijn deze gegevens zelfstandig te beheren door actiestarter. Een ontbrekend en/of verkeerd bank- of girorekeningnummer en/of een voornaam en achternaam die niet op en/of bij een persoon hoort zorgt ervoor dat de donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Ook een afwijkende naam van de rekeninghouder ten opzichte van de aangemelde actiestarter kan ervoor zorgen dat donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Iedere actiestarter is zelf verantwoordelijk te controleren of de donatiebedragen ook daadwerkelijk uitbetaald zijn.

6.3. Indien een Donatie gestorneerd wordt, aan de supporter terug voldaan wordt en/of anderszins niet wordt verkregen, maar reeds is uitbetaald aan actiestarter, zal het gestorneerde bedrag en de kosten van stornering verrekend worden met de eerstvolgende uitbetaling van Stichting Derdengelden earnie.nl aan actiestarter. Indien verrekening niet mogelijk is zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering bij actiestarter in rekening worden gebracht.

6.4. Indien blijkt dat een uitbetaling door Stichting Derdengelden earnie zonder rechtsgrond is verricht, dan is deze betaling onmiddellijk opeisbaar en is actiestarter gehouden het bedrag op eerste aanzegging terug te storten.

6.5. Uitbetaling van ontvangen Donaties uit acties of projecten vindt plaats in de maand volgende op de maand, waarin de acties of projecten zijn beëindigd.

6.6. Ontvangen Donaties, bestemd voor actiestarter, worden aan de betreffende actiestarter kenbaar gemaakt en 1 x per maand uitbetaald door Stichting Derdengelden earnie. Uitbetaling vindt plaats in de maand volgende op de maand, waarin de donaties zijn binnengekomen. Op donaties wordt 5 % ingehouden. de actiestarter heeft de mogelijkheid om met Earnie een sponsorovereenkomst aan te gaan, waarmee de actiestarter recht krijgt op een cashback bonus.

6.7. Bij eventuele vragen m.b.t. transacties geldt dat actiestarter dient mee te werken aan informatieverzoeken vanuit Earnie, de banken en/of de instanties die de betaalmethode reguleren en/of faciliteren.

6.8. Earnie is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een ander betalingssysteem en/of PSP te gebruiken, ook indien dit gepaard gaat met een verandering van de kosten daarvan.

6.9. Earnie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van de software, hardware en/of het externe betalingssysteem.

Websites

Art. 7. 1. Earnie heeft de inhoud van de Website(s) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Website(s) kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.

7.2. De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wanneer Earnie links naar informatie van actiestarter aanbiedt, betekent dit niet dat Earnie deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Earnie heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Earnie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

7.3. actiestarters van de Website(s) en het Donatieplatform kunnen zelf de inhoud plaatsen op de Website(s) en/of in het Donatieplatform. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht gehouden. Wel zal Earnie te allen tijde klachten over actiestartersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen en/of verwijderen.

7.4. Earnie spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Earnie legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregel�H��H��9��7�XI�I�@I�aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de actiestarter of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

7.5. Earnie streeft ernaar om de Website(s) en de online donatiemodule doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. Earnie is gerechtigd de Website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website(s) zonder dat hierdoor enig recht van de actiestarter op schadevergoeding jegens Earnie ontstaat.

7.6. Het is de actiestarter niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot het besloten deel van de Website(s) aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van de Website(s) aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.

7.7. De actiestarter is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website(s). Het gebruik van de Website(s) is geheel voor eigen risico van de actiestarter. Earnie garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website(s) ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Persoonsgegevens

Art. 8. 1. Het uitgangspunt van Earnie is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Earnie niet verplicht is. Earnie verzamelt de persoonsgegevens van de actiestarter wanneer de actiestarter zijn of haar persoonsgegevens via het Donatieplatform en/of Website(s) registreert of invoert.

8.2. Earnie, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.

8.3. Earnie respecteert de privacy van de actiestarter en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de actiestarter aan Earnie verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG daaraan stelt.

8.4. Op de Website(s) en/of Donatieplatform zijn systemen opgenomen van derden die niet aan Earnie toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Earnie geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de actiestarter omgaan.

8.5. Op de Website(s) en het Donatieplatform wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de actiestarter doen.

Gegevensverwerking

Art. 9. 1. De gegevens die de actiestarter op de website(s) of het Donatieplatform invoert tijdens de donatie, worden door Earnie verwerkt of via derden waarmee de actiestarter zich aanmeldt (bijvoorbeeld Facebook of Twitter).

9.2. De persoonsgegevens van de actiestarter worden door Earnie verwerkt om:

a) het Donatieplatform te kunnen laten functioneren;

b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de actiestarter wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van actiestarter, diensten van Earnie en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de actiestarter zich kan afmelden;

c) de actiestarter te kunnen koppelen met (andere) actiestarter, acties of projecten op het Donatieplatform;

d) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Earnie in welke vorm dan ook;

e) te gebruiken voor commerciële doeleinden van derden;

f) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

g) het Donatieplatform te kunnen beveiligen;

h) geanonimiseerde actiestartersstatistieken op te stellen. Derden die voor Earnie actiestartersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie.

Aansprakelijkheid

Art. 10. 1. De aansprakelijkheid van Earnie jegens de actiestarter, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot de door de actiestarter aan Earnie betaalde maandelijkse vergoeding. Indien er geen maandelijkse vergoeding door de actiestarter aan Earnie wordt voldaan wordt de aansprakelijkheid per gebeurtenis beperkt tot een maximumbedrag van € 250,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Earnie.

10.2. De aansprakelijkheid van Earnie wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de actiestarter is toe te rekenen.

10.3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Earnie beperkt tot de directe schade van de supporter.

10.4. Earnie is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan die derving van inkomsten van de actiestarter tot gevolg hebben.

10.5. Earnie zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de actiestarter jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de actiestarter als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De actiestarter zal Earnie ter zake vrijwaren.

10.6. Earnie kan niet aansprakelijk worden gehouden door de actiestarter voor de inhoud en publicatie(s) van de door actiestarter geplaatste informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 11. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website(s) en het Donatieplatform liggen bij Earnie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Earnie behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

11.2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website(s) en/of het Donatieplatform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

11.3. Er worden door Earnie geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de actiestarter verleend.

11.4. De actiestarter erkent en stemt ermee in dat de website(s) en het Donatieplatform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Earnie en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

11.5. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Earnie de actiestarter een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website(s) en/of het Donatieplatform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door Earnie aan de actiestarter ter beschikking worden gesteld.

11.6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Earnie.

11.7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

11.8. Door materialen in te sturen ter publicatie en/of door zelf informatie en/of foto’s via de website van Earnie, dan wel op andere wijze te tonen via en medium van Earnie, verleent de actiestarter aan Earnie een onbeperkt actiestartersrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in de digitale nieuwsbrief) zonder dat enige (financiële) compensatie verschuldigd is.

11.9. Het is de actiestarter niet toegestaan auteursrechtelijk werk te publiceren en/of openbaar te maken via de website en/of een ander medium van Earnie. Daarnaast mag er geen videomateriaal van websites als Youtube geplaatst worden die auteursrechtelijk materiaal bevatten. De actiestarter vrijwaart Earnie voor eventuele aanspraken van derden. Earnie heeft het recht om geplaatst auteursrechtelijk beschermd materiaal direct te verwijderen van de website.

Slotbepalingen

Art. 12. 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Earnie, thans zijnde Zeeland (provincie Noord-Brabant), onverminderd het recht van Earnie om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

12.3. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de actiestarter toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.